Gå till innehållet

Vad är GDPR?

Integritetspolicy, giltig från 2019-06-24

För Tre är det mycket viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Tre omfattas både av Dataskyddsförordningens regler om behandling av personuppgifter och av de regler om integritet som följer av reglering om elektronisk kommunikation.

I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig vidare information om vem hos oss du kan prata med om du har frågor om personuppgiftsbehandling samt vart du kan vända dig om du inte är nöjd med vår hantering.

Hi3G Access AB, 556593-4899, (”Tre”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärkena 3, Tre och Hallon. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Kontakta oss gärna om det är någonting du undrar över. Kontaktuppgifter finner du i slutet av denna integritetspolicy. För dokumentation, framtida användning och oförändrad återgivning är det viktigt att du laddar ner dessa villkor.

1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, ditt kundnummer eller ditt telefonnummer. När du ringer till oss via kundservice, chattar eller skickar e-post blir de ljudupptagningar, e-postmeddelanden och chattsessioner som skapas personuppgifter om vi kan koppla dem till dig. Även uppgifter som skapas i våra nät när du t.ex. ringer, skickar SMS eller surfar är personuppgifter om vi genom dessa kan identifiera dig.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att underlätta förståelsen för vilka personuppgifter som behandlas för de ändamål vi anger nedan, har vi delat in dem i ett antal beskrivande kategorier. Kategorierna är exemplifierande och kan innehålla fler typer av personuppgifter än dem som nämns nedan.

 • Kontaktuppgifter, såsom ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, och kundnummer.

 • Identifierande uppgifter, såsom personnummer, ID-kopia, användarnamn, lösenord kundnummer, IMSI och MSISDN.

 • Avtals- och tjänsteuppgifter, såsom uppgift om vilka av våra produkter och tjänster du använder, avtalstid, uppsägningstid och annan avtalsinformation.

 • Betalnings- och faktureringsuppgifter, såsom din fakturaadress, betalningsvillkor, aktuell fordran eller skuld, kreditkortsuppgifter, bankkontouppgifter och räkenskapsinformation (t.ex. kvitton på köp eller återköp). Faktureringsuppgifter innehåller Trafikuppgifter.

 • Ärendeuppgifter, såsom information om dina kontakter med vår kundservice i form av t.ex. e-mail, samtal eller chattkommunikation med oss i supportärenden, täckningsärenden, reklamationer och liknande.

 • Beteendeuppgifter, såsom om hur du agerar på våra erbjudanden till dig samt hur du använder våra produkter, tjänster och webbplatser.

 • Enhetsuppgifter, såsom uppgifter som om din dator, surfplatta eller telefon, t.ex IP-nummer, språk- och webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning samt andra uppgifter från cookies.

 • Kreditupplysningsuppgifter, såsom uppgifter från externa parter om kreditvärdighet samt uppgifter om ditt betalningsbeteende hos oss.

 • Samtyckesuppgifter, såsom din inställning till direktmarknadsföring.

 • Trafikuppgifter, såsom uppgifter om förbrukning/användningen av våra mobiltelefoni- eller bredbandstjänster. Trafikuppgifter är uppgifter som skapas under pågående kommunikation och som behövs för att vi ska kunna överföra bl.a. samtal, e-post och SMS i våra nät eller för att vi ska kunna fakturera dig för detta. Trafikuppgifter är inte innehållet i t.ex. ett samtal eller ett SMS utan är uppgifter som beskriver t.ex. vem som har kommunicerat med vem, vilka nät som kommunikationen gått igenom, vilka nätelement du använt dig av i kommunikationen samt när kommunikationen har skett.

 • Kommunikationsuppgifter, såsom dina svar på marknadsundersökningar.

3. Vad används uppgifterna till?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att vi har ett uttryckligt och berättigat ändamål med behandlingen. Personuppgifterna får inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga ändamålet de behandlades för. Utöver detta måste vi ha en s.k. laglig grund för att få behandla dina personuppgifter. Beroende på ändamålet kan behandlingen stödja sig på olika lagliga grunder.

Vi stödjer vår behandling av dina personuppgifter på följande lagliga grunder:

 • Avtal - Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig, t.ex. att samla in uppgifter om dig för att identifiera dig som kund.

 • Rättslig förpliktelse - Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara information om dina köp för bokföringsändamål.

 • Berättigat intresse - Behandlingen är motiverad utifrån vårt berättigade intresse efter en s.k. intresseavvägning, där vi bedömer att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av behandlingen t.ex. när vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

 • Samtycke - Du har givit ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Viktigt att notera är att om du återkallar ditt samtycke finns det en risk att vi inte kan fortsätta att tillhandahålla tjänster åt dig på samma sätt som tidigare.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken laglig grund vi gör detta. Det är viktigt att förstå att vår behandling skiljer sig åt mellan olika kunder och beror också på hur du använder våra produkter och tjänster.

3.1 Teckna och administrera avtal

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna registrera eller identifiera dig som vår kund, användare eller representant. Den behandling som sker är att vi samlar in och lagrar dina uppgifter i vårt kundregister, ser till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade samt hanterar ditt användarkonto och dina val på Mitt3 och i vår app. I vissa fall spelar vi även in dina samtal med vår kundservice för att säkerställa vår överenskommelse.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter, ID-handling, Identifierande uppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter, Samtyckesuppgifter och Betalnings- och faktureringsuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Kontaktuppgifter, Identifierande uppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter samt Samtyckesuppgifter sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med dig men längst 24 månader efter att avtalet med dig upphört. Vi lagrar Betalnings- och faktureringsuppgifter så länge det krävs enligt bokföringslagstiftning.

3.2 Leverera varor och tjänster

Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna leverera tjänster och produkter till dig. Detta innebär dels att vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna skicka dig den hårdvara du beställt, dels för att vi ska kunna överföra samtal, SMS, e-post och annan datatrafik i enlighet med avtalet med dig. Vi behandlar även personuppgifter för att kunna administrera bedömning av samt logistiken kring eventuella återköp och reklamationer samt för att även i övrigt fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter enligt vårt avtal med dig.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter, Identifierande uppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter, Ärendeuppgifter samt Trafikuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Kontaktuppgifter, Identifierande uppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med dig men längst 24 månader efter att avtalet med dig upphört.

Trafikuppgifter sparar vi enligt huvudregeln endast så länge som krävs för att överföra kommunikationen. Vissa Trafikuppgifter sparar vi dock så länge det krävs enligt bokföringslagstiftning.

3.3 Trafikhantering, informationssäkerhet samt förhindrande av missbruk eller olaglig användning av våra tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att förstå hur du använder våra tjänster, i syfte att kunna upprätthålla de begränsningar vi avtalat om avseende bl.a. överföringshastighet, datamängd, dataförbrukning och tjänster med särskild taxa. Vi behandlar även dina personuppgifter för att vi ska kunna upptäcka och förhindra olaglig användning av våra tjänster eller användning som strider mot de villkor du accepterat när du ingick avtal med oss. Vi behandlar vidare dina personuppgifter för att vi ska kunna upprätthålla tillfredställande drift och säkerhet i våra nät och system så att vi kan tillhandahålla dig god användarupplevelse och kvalitet på dina produkter och tjänster. I detta arbete ingår att vi loggar aktiviteter samt tar backuper av uppgifter i syfte att utreda orsaken till samt åtgärda eventuella fel och brister.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse samt vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse består i att vi behöver kunna erbjuda dig olika typer av funktioner vid användandet av dina tjänster och produkter samt i att vi behöver kunna säkerställa en säker drift av vår verksamhet och bidra till en laglig användning av våra tjänster.

Personuppgifter vi behandlar:

Identifierande uppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter, Enhetsuppgifter samt Trafikuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Vi sparar uppgifterna under den tid som krävs för att kunna utföra angiven åtgärd. Loggar sparar vi i mellan 3 månader och 13 månader, beroende på syftet med loggningen.

3.4 Kreditbedömning

Innan du ingår ett nytt avtal med Tre om en produkt eller tjänst genomför vi en kreditbedömning av dig där vi bedömer din förmåga att kunna betala för produkten eller tjänsten. Kreditbedömningar som vi gör och de kreditbeslut som fattas är normalt automatiserade och grundar sig på uppgifter om t.ex. inkomst, skuldsaldo och anmärkningar som vi får från ett kreditupplysningsregister. Dessa uppgifter vägs samman till en poäng som styr om du blir godkänd som kund eller om du meddelas avslag. Om du redan är kund till oss och vill öka ditt engagemang med fler mobila tjänster och/eller tillbehör, gör vi en motsvarande kreditbedömning av dig utifrån information om dig som har genererats inom kundrelationen, till exempel vilka produkter/tjänster du har samt i hur du tidigare erlagt betalning. Dessa uppgifter genererar poäng vilka på motsvarande sätt styr över om du blir godkänd som kund eller om du meddelas avslag. Om du anser att det automatiska kreditbeslutet är felaktigt kan du begära att beslutet omprövas av oss genom förnyad bedömning. Du har rätt att inte omfattas av automatiserat beslut (”profilering”) under förutsättning att vi inte kan påvisa för dig att ett automatiserat beslut är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller annars stöds av lag i Sverige eller inom EU. Vi behandlar även uppgifter om dina betalningsmönster för att kunna optimera vår kravhanteringsprocess. Vi behandlar även uppgifter om genomförda kreditbedömningar i analyssyfte för att kunna förbättra kreditbedömningarna och samt för att kunna ompröva tidigare gjorda bedömningar.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse samt vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse består i att vi behöver kunna hantera och motverka kreditrisker i vår verksamhet för att säkerställa vi får betalt för de tjänster och produkter som du har köpt av oss. Vårt berättigade intresse består även i att vi behöver kunna förbättra vår faktura- och kravhantering i syfte att kontinuerligt kunna förbättra våra kreditbedömningar så att vi kan motverka felbedömningar och säkerställa att bedömningarna blir så rättvisande och korrekta som möjligt.

Personuppgifter vi behandlar:

Avtals- och tjänsteuppgifter, Kreditupplysningsuppgifter samt Identifierande uppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Kreditupplysningar sparar vi i upp till 90 dagar. Vissa Kreditupplysningsuppgifter som vi behöver för att kunna optimera vår kredithanteringsprocess, sparar vi 36 månader.

3.5 Fakturering och betalning

I syfte att kunna fakturera dig, behandlar vi uppgifter om vilka produkter och tjänster du köpt och hur du använt våra tjänster genom att t.ex. ringa, surfa eller skicka meddelanden. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hantera återbetalningar vid återköp och reklamationer. Vi behandlar vidare dina personuppgifter i syfte att kunna skicka påminnelser och vidta inkasso- och/eller rättsliga åtgärder om detta krävs för att vi ska kunna ta tillvara vår rätt att erhålla betalning. När du köper produkter och tjänster i vår webbshop, behandlar vi även betalningsinformation som du anger i webbshopen när du betalar.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse samt vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse består i att säkerställa att vi erhåller betalning enligt avtalet med dig.

Personuppgifter vi behandlar:

Betalnings- och faktureringsuppgifter, Kontaktuppgifter samt Identifierande uppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Vi lagrar ovan angivna uppgifter så länge det krävs enligt bokföringslagstiftning. Uppgifter i tvister eller klagomålsärenden behandlas till dess tvisten eller ärendet är slutligt avgjort.

3.6 Kundservice

När du kontaktar vår kundservice behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna hjälpa dig att använda dina tjänster samt för att kunna hantera dina synpunkter. I syfte att förbättra kvaliteten på vår kundservice kan vi komma att spela in, transkribera samt analysera dina samtal. I samma syfte kan texter komma att analyseras om du mailar eller chattar med vår kundservice. Om du kontaktar oss i ett så kallat täckningsärende, behandlar vi uppgifter om var du befinner dig i syfte att utreda kvalitén på dina tjänster på aktuell plats.

Laglig grund:

Fullgörande av avtal samt vårt berättigade intresse.

Vårt berättigade intresse av att spela in och analysera samtal samt att spara och analysera texter är att förbättra vår kundkommunikation och våra arbetssätt så att vi kan erbjuda dig bättre service.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter, Identifierande uppgifter, Ärendeuppgifter, Betalnings- och faktureringsuppgifter samt Trafikuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Ärendehistorik från dina kontakter med vår kundservice eller våra butiker raderas efter maximalt 30 månader efter att vi stängt ärendet.

För det fall vår kundservice spelar in samtal och/eller transkriberar dessa när du är kontakt med dem, sparas dessa i maximalt 90 dagar.

3.7 Marknads- och kundnöjdhetsundersökningar

I syfte att kunna förbättra vår service till dig och våra övriga kunder, skickar vi ibland s.k. marknads- och kundnöjdhetsundersökningar till dig. Vi kan t.ex. be dig om dina synpunkter på vår handläggning när du varit i kontakt med vår kundservice.

Laglig grund:

Vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse för behandling av personuppgifter i marknads- och kundnöjdhetsundersökningar består i att vi behöver kunna inhämta dina åsikter för att kunna förbättra våra tjänster.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter och Kommunikationsuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

3 månader.

3.8 Annan kommunikation om dina tjänster

För att kunna ge dig information om underhåll, service och uppdateringar av våra produkter och tjänster, så att de ska fungera så bra som möjligt, skickar vi ibland meddelanden till dig om detta.

Laglig grund:

Vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse av att informera dig om underhåll, service och uppdateringar av våra produkter och tjänster är att hålla dig informerad om hur vårt arbete påverkar dina produkter och tjänster.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter, Identifierande uppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter samt Trafikuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

3 månader.

3.9 Utveckling av produkter, tjänster och verksamhet

För att kunna utveckla och förbättra våra erbjudanden till dig och andra kunder samt för att utveckla vår verksamhet, våra interna processer, system och nät, analyserar vi uppgifter om de produkter och tjänster du använder. Vi tar t.ex. fram statistik över bl.a. utskick och utnyttjade erbjudanden, intern och extern försäljning, kundserviceärenden samt incidenter.

Laglig grund:

Vårt berättigade intresse och samtycke. Vårt berättigade intresse består i att vi behöver ha ett systematiskt arbete med att utveckla våra tjänster, produkter, interna processer, system och nät för att långsiktigt kunna tillgodose befintliga kunders och marknadens behov av utveckling. Vårt berättigade intresse av att behandla uppgifter för statistik och analysändamål är att möjliggöra att vi på ett bra sätt ska kunna följa upp och utveckla vår verksamhet.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter, Ärendeuppgifter, Beteendeuppgifter samt Kommunikationsuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Vi sparar uppgifterna så länge som krävs för att kunna göra analyser eller framställa statistik för nämnda ändamål.

3.10 Anonymisering

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna anonymisera dem. Den anonymiserande behandlingen innebär att vi frikopplar uppgifter som tidigare utgjort personuppgifter från identifierade faktorer så att endast data som inte kan kopplas till en person finns kvar. Syftet med anonymiseringen är att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser samt att vi, med hjälp av den anonymiserade informationen ska kunna utveckla våra produkter, tjänster och verksamhet.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse och vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse att anonymisera uppgifter består i att vi ska kunna utveckla vår verksamhet samt våra produkter och tjänster.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter, Ärendeuppgifter, Beteendeuppgifter, Betalnings- och Faktureringsuppgifter, Trafikuppgifter, Kreditupplysningsuppgifter samt Kommunikationsuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Vi sparar uppgifterna enbart under den tid uppgifterna behandlas för anonymisering.

3.11 Marknadsföring

Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. För att kunna ta fram erbjudanden som är relevanta och skräddarsydda för just dig analyserar vi bl.a. din köphistorik och dina preferenser samt andra uppgifter som hjälper oss att få en så bra helhetsbild av dig som möjligt. Exempel på när vi använder oss av den kundbild vi har skapat om dig är om vi ska rekommendera ett abonnemang med beaktade av bl.a. hur mycket du normalt sett ringer, skickar SMS och surfar. Viktigt att notera är att vi inte fattar några beslut om dina tjänster baserat på nämnda analyser. När vi riktar direkt marknadsföring till dig, sker detta både via brev, SMS, telefon, e-post och via vår webb. Om du inte vill ta emot marknadsföring eller inte vill att vi använder dina uppgifter för detta ändamål, kan du enkelt meddela oss detta via vår kundservice eller på Mitt3. Du kan även välja genom vilken kanal du vill att vi kommunicerar med dig.

Laglig grund:

Vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse för nämnda behandlingar består i att vi vill kunna marknadsföra nya eller befintliga tjänster. Vi skickar dig endast information om produkter och tjänster som ligger inom avtalet med dig och som vi tror att du finner intressanta. I de fall vi använder Trafikuppgifter för marknadsföringsändamål kommer vi att separat inhämta samtycke från dig. Vi kommer inte att skicka marknadsföring till dig om du valt att tacka nej till marknadsföring.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter samt Beteendeuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

24 månader

3.12 Marknadsföring till tänkbara kunder

Vår förhoppning är att alla ska vilja bli kunder hos oss! En viktig del av Tres verksamhet är därför att skapa affärsrelationer med nya kunder. Vi kan därför komma att ta kontakt med dig som tänkbar kund i syfte att erbjuda dig intressanta tjänster och produkter som vi tror och hoppas att du kommer att uppskatta. Dina kontaktuppgifter får vi från våra samarbetspartners för telemarketing.

Laglig grund:

Samtycke. Att vi stödjer vår behandling på samtycke innebär att du vid ett tidigare tillfälle har gett ditt samtycke till vår samarbetspartner att denne får dela dina kontaktuppgifter med oss. Vi stödjer oss exempelvis på samtycke om vi skickar erbjudanden till dig via mejl. Enligt GDPR har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av vår behandling innan samtycket återkallades. Givetvis innehåller våra mejl en länk som du kan klicka på om du vill att marknadsföringen ska upphöra.

Intresseavvägning. De kontaktuppgifter som vi får från våra samarbetspartners kan även ha sitt ursprung i offentliga register. Vi anser i detta fall att vårt intresse av att få erbjuda dig vad vi tycker är intressanta tjänster och produkter väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Vi stödjer oss på en intresseavvägning när dina kontaktuppgifter finns publicerade i offentliga register och vi tar kontakt med dig via telefon. Sådan kontakt förutsätter alltid att du inte tydligt motsatt dig att sådan kontaktmetod används, t.ex. via NIX-registret.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Din mejladress sparar vi så länge du inte motsätter dig fortsatt marknadsföring. Ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgifter om vilken operatör du använder sparar vi som längst i 30 dagar om du väljer att inte bli kund hos oss. Väljer du i stället att tacka ja till något av våra erbjudanden fortsätter vi att spara dina uppgifter. Du kan läser mer om hur länge vi sparar uppgifter om våra kunder i denna integritetspolicy.

3.13 Registrerades rättigheter

För att kunna tillgodose de rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, vilka beskrivs i kapitel 7 i denna integritetspolicy, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behöver t.ex. behandla dina personuppgifter för att kunna sammanställa dem till ett registerutdrag för det fall du begär ett sådant. För att vi ska säkerställa att inga personuppgifter utlämnas till någon obehörig, behandlar vi även dina personuppgifter för att verifiera din identitet.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse samt vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse för nämnda behandlingar är att kunna verifiera din identitet för att säkerställa att dina personuppgifter lämnas ut till rätt person när du utövar dina rättigheter.

Personuppgifter vi behandlar:

Samtliga under punkten 2 ovan nämnda kategorier av personuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Ärendehistorik från dina kontakter med vår kundservice när du utövar dina rättigheter raderas efter maximalt 24 månader.

3.14 Cookies

Vi behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker tre.se eller hallon.se såsom längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör på tre.se, Mitt3 samt hur du hittade dit. Dina personuppgifter behandlas för att våra kunder och besökare ska kunna använda webbplatsen på av oss avsett sätt samt för att vi ska kunna föra statistik.

Läs mer om cookies på vår webbplats här.

Laglig grund:

Vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att ge dig en bra användarupplevelse av tre.se och vårt kommersiella intresse av att få information om besökarna på tre.se. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.

Personuppgifter vi behandlar:

Beteendeuppgifter, Enhetsuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till tre.se. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på tre.se. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies.

3.15 Ställföreträdare

Vi behandlar dina personuppgifter om du är ställföreträdare eller kontaktperson för en företags­kund för att hantera förhållandet med företagskunden. Dina uppgifter behandlas t.ex. för att registrera dig som ställföreträdare eller kontaktperson i vårt kundregister.

Laglig grund:

Vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse är att vi behöver kunna administrera relationen som vi har med det företag eller den organisation du representerar.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter, Identifierande uppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Kontaktuppgifter och Identifierande uppgifter sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med det företag eller organisation du representerar men längst 24 månader efter att avtalet upphört.

3.16 Användare

Vi behandlar dina personuppgifter om du är användare av ett företagsabonnemang och företaget har uppgivit ditt namn som användare till ett abonnemang. Dina uppgifter behandlas för att kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster som företaget beställt åt dig.

Laglig grund:

Vårt berättigade intresse samt rättslig skyldighet Vårt berättigade intresse består i att vi behöver kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster som företaget beställt åt dig.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter, Identifierande uppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter samt Trafikuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Kontaktuppgifter och Identifierande uppgifter och Avtals- och tjänsteuppgifter sparas så länge de behövs för att fullgöra avtalet med ditt företag eller din organisation men längst 24 månader efter att avtalet upphört. Vi lagrar Trafikuppgifter så länge som krävs enligt bokföringslagstiftning.

3.17 Efterlevnad av lagar och regler

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial, krav på att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndighet, till SOS Alarm vid nödsamtal samt, om du samtycker till det, till abonnentupplysningsföretag.

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse samt samtycke avseende överlämnande av uppgifter till abonnentupplysningsföretag.

Personuppgifter vi behandlar:

T.ex. Kontaktuppgifter, Identifierande uppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter, Betalnings- och faktureringsuppgifter, Enhetsuppgifter och Trafikuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

De uppgifter vi sparar på grund av att vi har skyldighet att göra det enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut eller myndighets begäran, sparas så länge det aktuella kravet anger.

3.18 Fakturafinansiering

Vi behandlar personuppgifter i syfte att refinansiera våra fakturor för att långsiktigt kunna tillhandahålla dig optimala produkter och tjänster med de bästa priserna.

Laglig grund:

Vårt berättigade intresse. Vårt berättigade intresse består i att vi behöver kunna finansiera vår verksamhet.

Personuppgifter vi behandlar:

Kontaktuppgifter, Identifierande uppgifter, Avtals- och tjänsteuppgifter, Betalnings- och faktureringsuppgifter.

Tid vi sparar uppgifterna:

Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs enligt bokföringslagstiftning.

4. Hur samlar vi in uppgifterna?

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du blir kund hos oss, antingen genom att du själv lämnar dem till oss genom något av våra digitala gränssnitt, eller att du lämnar dem till oss muntligen i kundservice, våra butiker eller hos våra återförsäljare och vi dokumenterar dem. Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss genom vår kundservice i olika ärenden som rör dina produkter eller tjänster. Uppgifterna samlas in antingen genom att du själv skriver i e-post och chattar med oss, eller genom att våra medarbetare noterar de uppgifter som du muntligen givit oss. Vi samlar in viss betalningsinformation när du gör inköp av produkter och tjänster via vår webbshop eller butik och betalar ditt köp med kort, såsom ditt kortnummer, utgångsdatum och CVC-numret för överföring till vår betaltjänstleverantör för kortinlösen. Vi samlar in personuppgifter som genereras när du använder någon av våra produkter eller tjänster t.ex. sådan information som vi behöver för att koppla ditt samtal när du ringer eller förmedla ditt meddelande när du skickar SMS eller e-post. Vi samlar in personuppgifter när du väljer att svara på kund- och enkätundersökningar samt när du prenumererar på våra nyhetsbrev. Vi inhämtar även personuppgifter från privata och offentliga register, såsom t.ex. UC, SPAR och Bisnode. Vi får personuppgifter från andra telekomoperatörer och samarbetspartners, såsom andra nätägare och fastighetsägare. Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Ibland använder sig andra företag av våra tjänster för att t.ex. kunna skicka information och marknadsföring till dig. Vi är inte ansvariga för innehållet i sådan kommunikation.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt integritetsskyddslagstiftning får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha” utan har alltid ett berättigat syfte som har stöd i lag.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in och som skapas när du använder våra produkter och tjänster behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat. Lagringstiden för varje behandling beskrivs ovan under avsnitt 3.

6. Vem delar vi uppgifterna med?

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett berättigat ändamål och en laglig grund. Vi säljer inte heller dina personuppgifter vidare till andra.

6.1 Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar flera olika leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster samt ge dig anpassad och relevant information. Vi har t.ex. servicetekniker och installatörer som hjälper oss med att underhålla våra nät, servrar och system. Vi har även återförsäljare och leverantörer av kundservice som hjälper oss med försäljning och kundrelationer. Vidare använder vi oss av samarbetspartners för både distribution och fakturering, för att vi ska kunna tillhandahålla dig dina produkter och tjänster, hantera eventuella fel och returer samt för att fakturera dig.

När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för ändamål som vi bestämmer och på särskilda instruktioner från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen instruerat dem att göra. Vi ställer även krav på att leverantörens hantering av personuppgifter ska vara säker och korrekt.

6.2 Överföring till leverantörer i tredje land

Ibland behöver vi överföra dina personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin verksamhet utanför EU/EES, så kallat ”tredje land”. En orsak till detta är att vi ibland endast i tredje land kan hitta leverantörer som bjuder den säkerhet vi kräver. En annan orsak kan vara att vi vill kunna erbjuda dig service fler timmar på dygnet.

Vi anlitar inga leverantörer i tredje land om landet inte har adekvat skyddsnivå eller vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföringen enligt de krav som ställs i GDPR. Vi ser alltid till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. Om du vill läsa mer om överföring till tredje länder, finns det bra information på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

6.3 Myndigheter

Om det krävs enligt lag, förordning, föreskrift, myndighetsbeslut eller annan reglering som är bindande för Tre, kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till olika myndigheter såsom till exempel Skatteverket, Polis- och Åklagarmyndigheter, Domstolarsmyndigheter och Räddningstjänsten.

6.4 Andra operatörer

När du ringer, surfar eller skickar SMS till någon som inte är kund till oss utan till en annan operatör kan vissa uppgifter komma att behöva lämnas ut till den operatören för att vi ska kunna genomföra kommunikationen. Detta händer t.ex. när du ringer utlandssamtal.

6.5 Tjänsteleverantörer

För dig som har beställt våra tilläggstjänster, lämnar vi ut din e-postadress till leverantörerna för att dessa ska kunna tillhandahålla dig tjänsten. I sådana fall är dessa leverantörer personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som tjänsterna kräver. Detta gäller även när du tecknar försäkring hos oss. Vi använder oss av Google Analytics för att analysera och förbättra kundupplevelsen på våra webbsidor.

6.6 Rättighetshavare enligt IPRED-lagstiftningen

Rättighetshavare som misstänker olovlig fildelning av sitt upphovsrättsskyddade material (t ex filmer) kan ansöka hos domstol om ett så kallat informationsföreläggande. Efter beslut av domstolen kan vi bli skyldiga att lämna ut uppgifter om vilken kund som har använt en viss IP-adress vid ett visst givet tillfälle.

6.7 Övriga

Om vi har ditt godkännande, lämnar vi även ut dina abonnentuppgifter till abonnentupplysningsföretag, såsom Hitta.se och Eniro.se. Särskilda situationer kan förekomma där vi inhämtar ditt samtycke innan vi lämnar ut dina personuppgifter till andra än som nämnts ovan.

7. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår kundservice eller vårt Dataskyddsombud. Du finner kontaktuppgifter längst ner i policyn.

Utöver din rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Du kan läsa mer om respektive rättighet här nedan.

7.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

När du skickar din begäran, är det bra att du specifikt anger vilka uppgifter du är intresserad av, t.ex. avtalshandlingar, noteringar i kundservice, chatthistorik eller liknande. På så sätt kan vi ge dig den information som är mest relevant för dig.

Om du skickar flera begäran om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift. Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot din begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi dig om detta.

För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett brev till oss där du anger vilka uppgifter du är intresserad av, ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Postadress att skicka begäran till finns angiven under ”Kontakt” längst ner i denna integritetspolicy. Registerutdraget kommer göras tillgängligt på Mitt3 för nedladdning via BankID. Vänligen ange om du inte har möjlighet att använda BankID, då skickar vi istället registerutdraget till din folkbokföringsadress.

7.2 Rätt till rättelse

Det är vårt ansvar att se till att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och relevanta. Vi vårdar därför systematiskt våra register och uppdaterar adressuppgifter och liknande information om dig så att vi alltid ska ha rätt uppgifter. Om du uppmärksammar att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller om vi saknar viktig information har du rätt att få dina uppgifter rättade. Vi är tacksamma för att du hjälper oss med detta. Kontakta kundservice om du vill få dina uppgifter rättade.

Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men ibland kan vi behöva analysera din begäran och för att se om vi håller med. Om vi uppdaterar dina uppgifter på din begäran, kommer vi att informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats. Om du begär det, informerar vi även dig om vem eller vilka leverantörer och samarbetspartners rättelsen har lämnats ut till.

7.3 Rätt till radering

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) inom 24 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (t.ex. enligt bokföringslagen).

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter i följande situationer:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för.
 • Om vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna fortsätter att behandlas för detta ändamål.
 • Om vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Eftersom det är viktigt att vi inte raderar fel persons uppgifter, ska en begäran om radering göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt namn och personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Postadress att skicka begäran till finns angiven under ”Kontakt” längst ner i denna integritetspolicy.

När vi får din begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera dina personuppgifter och vi kommer att meddela dig vilken bedömning vi gör. Om vi raderar dina uppgifter på din begäran, kommer vi informera eventuella leverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Vi gör dock inte detta om det är omöjligt eller kräver en mycket stor arbetsinsats.

7.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bl.a. om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

Eftersom det är viktigt att vi inte begränsar behandlingen av fel persons uppgifter, ska en begäran om begräsning göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Postadress att skicka begäran till finns angiven under ”Kontakt” längst ner i denna integritetspolicy.

7.5 Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse. I så fall behöver du skriftligen specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns avgörande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din invändning skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt personnummer, ditt namn och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Postadress att skicka begäran till finns angiven under ”Kontakt” längst ner i denna integritetspolicy.

7.6 Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss, har du i vissa fall rätt att få ut och ta med dig dina personuppgifter för att t.ex. flytta dem till en annan operatör.

För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Rätten till dataportabilitet gäller inte när vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning eller en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om dataportabilitet göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett brev till oss där du anger vilka uppgifter du är intresserad av, ditt namn och personnummer, din adress och en av dig signerad kopia av giltig ID-handling. Registerutdraget kommer göras tillgängligt för nedladdning via BankID. Postadress att skicka begäran till finns angiven under ”Kontakt” längst ner i denna integritetspolicy.

7.7 Rätt att återkalla samtycke

I de allra flesta fall baserar vi inte de personuppgiftsbehandlingar vi gör av dina personuppgifter på ditt samtycke. I den mån vi dock skulle behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke har du alltid rätt att återkalla det när du vill. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett baserat på samtycket innan det återkallades.

8. Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande integritetsskyddsregler bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten och lämna in ditt klagomål. I vissa ärenden som rör trafikuppgifter, kan du även vända dig till Post- och Telestyrelsen.

9. Kontaktuppgifter och dataskyddsombud

Om du vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter enligt avsnitt 7, vänligen posta din begäran enligt respektive instruktion ovan till följande adress:

Hi3G Access AB Att. Dataskyddsombud Box 7012 121 07 Stockholm-Globen

För övriga kontaktuppgifter till Tre, besök vår hemsida Kontakta oss

Om du vill kontakta vårt Dataskyddsombud, är det enklast att maila till dataskyddsombud@tre.se.

10. Uppdatering av policyn

Vi kan komma att uppdatera integritetspolicyn om vi t.ex skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på tre.se.

11. Övrig information, villkor och blanketter

Du som är anställd på Tre kan läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas på vårt intranät.

Klicka för att läsa mer om våra övriga villkor och ladda ner blanketter.