Gå till innehållet
Kvinna håller i en blå mobil.

Affärsetiskt agerande

Vi värnar om vårt goda rykte och vill vara en positiv kraft i samhället. Vi ser mycket allvarligt på all typ av brottslighet och arbetar aktivt för att säkerställa att vi inte involveras i varken korruption, bedrägerier, penningtvätt, brott mot konkurrensreglerna eller andra brott.

Tres agerande

Tres ledning har beslutat om interna regler som syftar till att motverka korruption och annat brottsligt agerande. Reglerna talar tydlig om för våra medarbetare hur vi ska agera i situationer där risk för otillbörligt agerandet kan uppstå. Reglerna beskriver vår bland annat vår inställning till gåvor, representation, intressekonflikter och bisysslor. Risken för mutor och korruption utvärderas löpande som en del av vår riskbedömningsprocess så att vi kan vidta åtgärder för att effektivt förhindra att vi, våra samarbetspartners eller kunder drabbas.

Tres uppförandekod

Tres ledning har även beslutat om en uppförandekod. Uppförandekoden formulerar företagets och de anställdas syn på vårt samhällsansvar och talar om hur vi ska agera för att följa gällande regler. Uppförandekoden omfattar bland annat områdena hållbarhet, jämställdhet, regelefterlevnad, etik och säkerhet på arbetsplatsen. En viktig del av uppförandekoden är vår syn på olikheter. Vi anser att mångfald är en förutsättning för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö och vi främjar aktivt lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet för alla. Samtliga medarbetare skriver under uppförandekoden.

Rapportering av oegentligheter

Anmäla anonymt via whistleblowing (visselblåsning)

För att medvetandegöra vår organisation på våra interna regler hålls regelbundna utbildningar och det interna regelverket finns tillgängligt på Tres intranät. Detta följs upp löpande och uppdateras vid behov, minst årligen.

Samma krav som vi ställer på oss själva, ställer vi även på våra leverantörer och samarbetspartners. Innan vi ingår avtal, försäkrar vi oss om att samarbetspartnern följer våra affärsetiska riktlinjer, vår Supplier Code of Conduct. Vi följer även upp detta löpande.

Om du uppmärksammar misstanke om oegentligheter i relation till vår verksamhet, är vi mycket tacksamma om du vill rapportera detta till oss. Det går bra att använda vår kanal för whistleblowing (visselblåsning) som innebär att du kan rapportera anonymt. Anmäla anonymt